Zde budeme přinášet přehled "aktuální" stavební činnosti v křoužku
15.1.2017

Kolejiště je konečně dlouhodobě sjízdné, proto se proto se pokračovalo v zatím hrubém dotváření krajiny, nátěru krajiny základní barvou, instalaci portálů tunelů, opěrných zdí a podobných krajitvorných pracech. Z provozního hlediska největší změnou je instalace točny ve stanici Horní Ves, což bylo provedeno v letní odstávce. Zatím bez jakékoli instalace či propojení se stanicí.
1.6.2016

Jelikož kolejiště nevstupovalo do letošního školního roku v provozním stavu a bylo třeba na podzim dodělat všechny plánované "akce", upustili jsme toto jaro od nějakých větších úprav, které by delší dobu bránily provozu kolejiště.
Vyjímkou bylo několik "neježděných" kroužků v dubnu. Vzhledem k tomu, že se podařilo obměnit všechny kolejové úseky a lze tedy považovat fyzické umístění kolejí za hotové, bylo několik kroužků věnováno pro obnovení části základu krajiny na kolejišti. A tak tam kde ještě před nedávnem jezdily vlaky po dřevěné konstukci, jsou nyní tunely, skály a náznaky budoucích tvarů krajiny. Tam kde dříve vlaky vjížděly do temných děr, jsou již nyní kryty portály tunelů.
A teď věci méně viditelné. Pozitivní bylo zahájení provozu po této, byť krátké, odstávce. Ukázalo se, že již není třeba po přerušení provozu složitě provoz znovu zahajovat a vychytávat chyby. Všechny "původní"(Lipka, Olšov, Horní Ves), předělané ve starém stylu (Skála, Mosty) i experimentální (Jeňov) stanice byly funkční na první pokus(raději je to třeba zaklepat - "klep klep"). Vlastně s vyjímkou Jeňova, u kterého došlo k jednokroužkovému zdržení vzhledem k přesouvání řídícího systému do rozvaděče. V Jeňově byly už na počátku roku otestovány analogové detektory obsazení úseků. Po vychytání několika much a odladění byly shledány jako plně použitelné. Díky jednoduchému zapojení tak snad v budoucnu(doufáme, že ne až tak vzdáleném) bude možno vybavit Jeňov kompletním a funkčním zabezpečením. V rámci testování vznikla i aplikace pro "vzdálené" ovládání Jeňova. Je to však jen doplněk a ačkoli je stanice přes ni stejně ovladatelná jako z pultu(co se týče volby vlakových cest), i nadále je k ovládání stanice určen pult.

Budoucnost ukáže, zda je kombinace Arduino (co by levná periferie) + PLC S7-315 použitelná kombinace.1.11.2015

Vzhledem k rozsahu letos prováděných úprav vstupovalo (plánovaně) kolejiště do nového školního roku co by neprovozní. Postupně se dodělávaly všechny úpravy, opravy či vylepšení. Předposlední řijnový den se téměř podařilo uvést kolejiště do stavu provozního. K tomu chybí propojit některé nenapájené výhybky v nově položeném Jeňově.1. Odstranění "propadu" rychlosti a oprava mostku v mezi Jeňovem a Skálou

Nejmenší letošní provedená úprava byla dokončena vyrovnáním tělesa trati a položením koleje k novému mostu.2. Rekonstrukce úseků Horní Ves - Lipka a Horní Ves - Olšov

Druhá větší rekontrukce byla dokončena položením kolejí z Horní Vsi do Olšova a Lipky a z Olšova do Jeňova. Původní dvoukolejný most byl nahrazen dvěmi jednokolejnými mostovkami. Pro snadnější kombinovaný vjezd/odjezd vlaků z Olšova do liché skupiny kolejí a z Lipky do sudé skupiny kolejí byly zřízeny dva nové vjezdové úseky, které byly zároveň posunuty před most. Po dokončení elektrického zapojení byly provedeny jizdní zkoušky všech nových úseků s výsledkem SJÍZDNÉ.3. Rekonstrukce žst. Jeňov

I poslední úkol letošních "prázdnin" se zdárně blíží ke svému konci. Stanice Jeňov byla položena v nové topologii (byť díky "omylu" při pokládce kolejí s jednou kolejí "nadplán"). Pult byl zapojen a v pátek v rámci možností vyzkoušen. Úseky byly kompletně sjízdné s vyjímkou několika výhybek u kterých je třeba upravit napájení.

Největší změnou (a to i výhledově z pohledu celého kolejiště) je způsob ovládání stanice. Ovládání jízdy modelu zůstává stejné (přepínač volí směr, výchylka trafa rychlost). Podstatnou změnou však prošlo ovládání stavění vlakové cesty. Jedná se o zkoušku funkčnosti jakéhosi druhu SZZ. Vlaková cesta se vybírá počátečním a koncovým bodem a nelze postavit dvě kolizní cesty. Rušení postavené vlakové cesty zatím probíhá stiskem anulovacího tlačítka(pokud se podaří, časem by k tomuto mohly sloužit detektory obsazení). Tento systém byl odzkoušen v původně plánovaném rozsahu (tj. bez 6-té koleje) a fungoval (kupodivu) na první dobrou(resp. po prvním dni testování). Snad tomu tak bude i nadále :-). Aktuálně jsou tedy použitelné 4 koleje + 5. a 6. při ručním ovládání poslední výhybky. Pokud se systém osvědčí, bude postupně nasazen ve všech stanicích.23.8.2015

Během letošní "výluky" jsme se po vzoru SŽDC rozhodli odstranit několik kritických míst na panelu. Narozdíl od SŽDC nás k tomu však nevedla potřeba utratit peníze z dotací (ty nám nikdo nedal), ale snaha o bezproblémový provoz kolejiště.1. Odstranění "propadu" rychlosti a oprava mostku v mezi Jeňovem a Skálou

Jedno z kriticky míst v úseku, kde se již neplánuje další rekonstruce kolejiva, byl zhruba 30 centimetrový úsek za mostkem na v úseku trati Skála - Jeňov. Kvůli výškovému propadu trati zde docházelo k občasnému vykolejování vozů - lípe řečeno, některé vozy zde vždy vykolejovaly :-). Současně s odstraněním tohoto problémového místa dojde i k náhradě "dlouhodobého provizoria" mostku.2. Rekonstrukce úseků Horní Ves - Lipka a Horní Ves - Olšov

Na pořad dne přišla i rekonstukce "nejnovějšího" úseku kolejiště. Jedná se o falešnou dvoukolejku tvořenou spojkou Horní Ves - Olšov a přilehlými traťovými kolejemi Z Horní Vsi do Lipky a z Olšova do Mostů. Z viditelných věcí se jedná o lehkou úpravu geometrie kolejí v oblouku, posunutí jednoho tunelu, náhradě mostu (za mosty dva) v Horní Vsi na lipeckém zhlaví a hlavně umístění všech kolejí na korkové podloží. Z "neviditelných" prací bude největší změnou rozdělení lipeckého zhlaví v H.V. na několik úseků, tudíž bude možný posun i při příjezdu vlaku z Lipky do sudé skupiny kolejí.
3. Rekonstrukce žst. Jeňov

Největší, nejnákladnější a nejnáročnější akcí letošních výluk je bezesporu dlouho plánovaná úplná rekonstrukce stanice Jeňov. Poslední nerekonstruovaná stanice si již dlouhou dobu "říkala" o rekonstrukci ať už technickými problémy, kdy zůstávaly sjízdné jen dvě koleje, či věčnými problémy na obou zhlavích. Loňská "výluka" se Jeňova dotkla jen nepatrně - vytvořením spojky z Horní Vsi do Olšova ve skyté části kolejiště. Rekonstrukce byla pojata stejným stylem jako u všech předešlých stanic. Tj. úplná náhrada kolejiva i elektroinstalace. podobně jako u jiných stanic zde došlo k malým úpravám v topologii stanice - zde v podobě zkrácení (již tak krátkých) kolejí 4 a 5 s tím, že 5. kolej by měla sloužit již jen jako manipulační.

Jeňovu, jako poslední naší rekonstruci probíhající stanici, se dostane malého privilegia. Jako první z našich stanic bude vybavena prototypovým zabezpečovacím zařízením ovládaným řídícím systémem - snad se povede vše úvést úspěšně do provozu a po otestování případně rozšířit i na zbývající stanice. Byla by tím první stanicí, která by měla jiné než klasické (tlačítka a diody) ovládání výhybek. Na první pohled se ovládací pult (zatím) neliší. Dvě RGB led diody budou sloužit pro signalizaci stavu výhybek ve skryté spojce Olšov - Horní Ves (Olšov - Jeňov (mimo) - Mosty u Kamenice (mimo) - Horní Ves).
 
 
http://kzm.lokomotivy.net    2014-2023
Some Icons are Copyright © Yusuke Kamiyamane. All rights reserved.